Úrad vlády SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR - civilná časť
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
  a rodiny SR

Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo dopravy, pôšt
  a telekomunikácií SR

Ministerstvo výstavby a verejných prác SR
Ministerstvo pre správu a privatizáciu
  národného majetku SR
Prezident SR
Národná rada SR
Ústavný súd SR
Najvyšší kontrolný úrad SR
Fond národného majetku SR
Generálna prokuratúra SR

Európska únia

Európska únia
Európsky súdny dvor

Rada Európy

Rada Európy
Európsky súd
pre ľudské práva

Právne informácie

Zbierka zákonov SR
Obchodný register SR
Ekonomické a právne informácie
Jednotný automatizovaný systém
právnych informácií

Profesijné právnické organizácie

Slovenská advokátska komora
Slovenská komora daňových poradcov
Slovenská komora exekútorov